EN   VI

Công nghiệp Bắc Ninh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Công nghiệp Bắc Ninh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Việt Nam đã là thành viên chính thức của ASEAN, APEC, ASEM và WTO. Việc hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng giao lưu mối quan hệ thương mại với các nước là một cơ hội để đưa Việt Nam nói chung, Bắc Ninh nói riêng tiến tới nền kinh tế phát triển. Để sẵn sàng đón nhận hội nhập kinh tế quốc tế, tỉnh Bắc Ninh sớm chủ động phát huy thế mạnh, thực hiện quy hoạch, xây dựng và phát triển các KCN, coi đây là nhân tố chủ đạo đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH.

Foxconn-640x360

Sự lan tỏa của dự án Microsoft (KCN Vsip) đã kéo theo hàng chục doanh nghiệp vệ tinh đầu tư vào các KCN Bắc Ninh.

Thực tế đã minh chứng, việc hội nhập của Việt Nam, trong đó có Bắc Ninh vào nền kinh tế thế giới thời gian qua tạo nên sự “bứt phá” mạnh mẽ trong hoạt động xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Xuất phát điểm là tỉnh nông nghiệp, đến nay Bắc Ninh được biết đến là địa phương có môi trường đầu tư hấp dẫn và phát triển năng động, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đứng Top đầu của cả nước. Điểm nổi bật nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh liên tục tăng qua các năm, hiện tổng vốn đăng ký đạt hơn 11,29 tỷ USD, trong đó có 756 dự án FDI còn hiệu lực (trong KCN là 555 dự án và 201 dự án ngoài KCN).  Đặc biệt đầu tư nước ngoài tập trung chủ yếu vào các KCN và tăng mạnh nhất là giai đoạn 2011-2015 (chiếm khoảng 60% tổng vốn đầu tư).

Nếu như năm 2010, các KCN Bắc Ninh có 462 dự án, trong đó có 212 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 2,467 tỷ USD; đến năm 2014, có 488 dự án FDI tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh là 7,32 tỷ USD. Đến nay, có 555 dự án tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh là 10,611 tỷ USD. Sự tham gia sản xuất của các doanh nghiệp FDI tại các KCN đưa Bắc Ninh trở thành Trung tâm sản xuất điện thoại di động, hàng điện tử xuất khẩu lớn, sánh bước cùng với các trung tâm xuất khẩu khác trong cả nước. Năm 2014 tổng sản phẩm khu vực FDI đạt hơn 75.226 tỷ đồng chiếm 69,9% tổng sản phẩm toàn tỉnh, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 của  khu vực FDI đạt 37,9%. Năm 2015 có số thu nộp NSNN là 4.250 tỷ đồng, bằng 8,2 lần năm 2010, tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn đạt 52,2%/năm; thu hải quan có tốc độ tăng nhanh, năm 2015 có số thu nộp NSNN là 4.806 tỷ đồng, bằng 2,86 lần năm 2010, tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn đạt 23,4%/năm.

Những đóng góp trên đưa kinh tế của Bắc Ninh tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011- 2015 đạt 15,7% (vượt kế hoạch đại hội đề ra 2,7%). Bên cạnh những đóng góp về kinh tế, đầu tư nước ngoài còn đóng góp tích cực cho phát triển hạ tầng xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động… Đầu tư nước ngoài chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp điện tử, sản xuất điện thoại di động nâng cao giá trị xuất khẩu của Bắc Ninh những năm gần đây. đóng góp lớn vào giá trị xuất khẩu của ViệtNam, giảm sự chênh lệch trong cán cân thương mại quốc tế và chuyên dich vu seosang hướng xuất siêu. Đồng thời thúc đẩy hàm lượng giá trị công nghệ trong giá trị của sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và hội nhập kinh tế quốc tế, quy mô công nghiệp của Bắc Ninh tăng nhanh, công nghệ ngày càng hiện đại là đầu tàu tăng trưởng kinh tế, góp phần tăng nhanh thu ngân sách, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Các KCN, cụm công nghiệp và cụm công nghiệp làng nghề được quy hoạch, tiếp tục phát triển, trở thành động lực phát triển kinh tế. Hệ thống kết cấu hạ tầng các KCN được triển khai xây dựng đúng quy hoạch, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư, gắn kết chặt chẽ với kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo nên sự phát triển đồng bộ, hiện đại cả trong và ngoài hàng rào KCN.

Các KCN khẳng định được thương hiệu, thực sự trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước và phát huy sức lan tỏa tạo nền tảng vững chắc để Bắc Ninh hòa nhịp cùng thời cuộc, tiếp tục vững bước  trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế những năm tiếp theo.